ความคิดแบบมะเร็ง — ในธุรกิจ ชีวิต และความสัมพันธ์

Image for post
Image for post
Photo by Ed Leszczynskl on Unsplash

โรคมะเร็งเกิดจาก เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ไม่อยากตายทั้งๆที่ถึงเวลา ในทางเทคนิคคือเซลล์ที่ไม่ทำลายตัวเองนั้นเอง เมื่อการมีอยู่ของตัวเองมีโทษมากกว่าประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้นอกจากมันจะทำหน้าที่ปกติไม่ได้แล้วยังขัดขวางไม่ให้เซลล์ใหม่ๆมาใช้พื้นที่ และทรัพยากรอีกด้วย ทำให้โลกเราไม่เกิดการหมุนเวียนที่เหมาะสม สุดท้ายจะเกิดความเสียหายขนาดใหญ่เชิงระบบ

ไอเดียของการไม่ยอมตายนี้ พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิต

เพราะจริงๆแล้วนั้น

  • เราต้องสร้างความทรงจำใหม่ๆ

“แม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตาย ไม่ไหล ไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่น
หยุดนิ่ง ขังอยู่ที่เดียว แม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขิน
และสกปรกเน่าเหม็น เพราะสิ่งสกปรกลงมามิได้ถ่ายเท
นอกจากนี้บริเวณที่ใกล้แม่น้ำสายนั้น
จะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขียวสดก็หายาก
แต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไป
ไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิ้น คนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่ม
และใช้สอยตามปรารถนา มันจะใสสะอาดอยู่เสมอ
ไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร ณ บริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงาม”

พุทธวจนะ โอวาทก่อนปรินิพพาน

ลองมาตามลำดับความคิดง่ายๆกัน

  1. การทำตัวเป็นมะเร็ง การไม่ยอมตาย ก็มีความหมายใกล้เคียงกับการไม่หมุนเวียน

เมื่อลองมองออกในสังคมไปก็จะพบว่า การทำตัวเป็นมะเร็งและการสะสมกักตุนที่มากเกินไปต่างก็สร้างความเสียหายเชิงระบบ โลกเราเต็มไปด้วยการกักตุน และผลลัพธ์ของมัน

ทำให้

  • ที่ดินราคาแพงขึ้น คนรุ่นใหม่ ไม่มีตังซื้อทำธุรกิจตัวเอง

เพื่อใช้กำไรที่ได้

  • เอาไปซื้อที่ อสังหาเพิ่ม คุณนายเอาเงินไปซื้อของฟุมเฟื่อย และลูกๆ

ความหมายที่แท้จริงของกำไรนั้นก็คือคำอธิษฐานของผู้ซื้อ ถ้าไม่มีคำอธิฐานก็ไม่ควรมีกำไร เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ กำไรคือการเฉือนเนื้อของผู้ซื้อด้วยความเต็มใจให้ผู้ขายพัฒนาและสร้างระบบที่ดีกว่านี้ ในขณะที่คนๆหนึ่งเช่นมนุษย์เงินเดือนเอากำไรน้อยเพียงเพื่อที่จะสามารถสร้างครอบครัวได้ อีกคนเช่น เจ้าสั่วกลับเอากำไรอย่างบ้าคลั่ง ดึงเงินออกจากชุมชนเรื่อยๆ กักตุนทุน กักตุนอำนาจแห่งการจ้าง กักตุนทิศทางของสังคม มนุษย์เงินเดือนคนนั้นก็คงไม่มีทางเลือกต้องหากำไรให้คนอื่นเฉือนเนื้อให้ มนุษย์เงินเดือนคนนั้นก็คงต้องเฉือนเนื้อของธรรมชาติให้ อนิจจา

อะไรที่ทำให้มนุษย์ทำตัวแบบนี้……………… ทุนนิยมครับ ดังที่ผมควรอธิบายไว้พอสมควรแล้วว่า มนุษย์ถูกสอนให้กักตุนโดยระบบ ถ้าไม่ช่วงชิงจากคนอื่นๆ ก็จะถูกคนอื่นช่วงชิง ไม่งั้นก็ต้องช่วงชิงธรรมชาติ มาปล่อยแลกเปลี่ยนกับมนุษย์ด้วยกัน

ถ้าเรายังเดินตามระบบอย่างมืดมนก็คงจะต้องจ่ายคืนธรรมชาติ และอนาคตของลูกหลานในราคาแพงแน่นอน

FAQ

แล้วเมื่อไรที่ควรจะตายล่ะ ใครตัดสิน

คุณเองก็รู้ มันคือการเหลือเวลาเพียงพอที่จะส่งต่อ แบ่งปัน และบอกลา ถ้าคุณไม่มีเวลาก็แปลว่า คุณเป็นมะเร็งของสังคม

Written by

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store