ไม่เอา‘เงิน’แบบนี้ ขอสร้างเงินใหม่ได้ป่ะล่ะ? — บทนำ

เงินมีความหมายที่หลากหลาย แรกๆเริ่มเดิมทีนั้น ผู้สร้างเงินกำหนดให้เงินตัวแทนของสิ่งที่มีอยู่ เป็นตัวนับธรรมดาๆ เช่น ประเทศหนึ่งมีทองคำพร้อมใช้งานอยู่ 1000 ตัน เงินครึ่งหนึ่งของประเทศนั้นรวมกันก็สามารถแลกทองได้ 500 ตัน ง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนั้น ในแรกที่เงินถูกสร้างขึ้น คงไม่มีใครคิดว่า เงินจะนำมวลมนุษย์มาจนถึงวันนี้

ต่อมาโลกเราเปลี่ยนมาใช้ เงินเฟียต สาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะมนุษย์เราแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าดิจิตอลในสัดส่วนที่สินค้าทางกายภาพ(ที่ทำสำเนาไม่ได้)และข้อมูลในสัดส่วนที่สูงเกินไป เงินไม่สามารถอ้างอิงทรัพยากรที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา เงินก็ยังคงความหมายเดิม คือเป็นตัวแทนของสิ่งที่มีอยู่ เพียงแค่ขยายขอบเขตไปในโลกของดิจิตัล

เงินในความหมายของผู้ใช้เงินทั่วไป คือ anonymous mean of universal exchange at a price

anonymous ไม่มีใครสนใจว่าเงินมาจากใคร เงินนี่เคยใช้แลกเปลี่ยนอะไร ตราบใดที่เป็นเงินที่ยอมรับ

universal แลกอะไรเป็นก็ได้ ผ่านเงิน ถ้ารู้จักตลาดของมัน สินค้า ข้อมูล(สินค้าดิจิตัล) และบริการ

price ค่าคงที่ต่อหน่วยหนึ่ง ไม่สนใจมูลค่า หรืออะไรทั้งสิ้น

เงินในความหมายเชิงระบบ คือ สิ่งที่ align all individual human desires as one. หรือจะเรียกว่า ความสามัคคีของมนุษยชาติก็ได้ เงินในทางอ้อมได้กำหนดหน้าที่ให้เราแต่ละคน โดยให้ราคาพิเศษกับทักษะแรงงานที่มนุษย์ขาดแคลน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเอามาจากสังคมที่เขาอาศัยอยู่ เงินไม่เคยเป็นของใคร เงินเป็นของสังคม นักปกครองคือคนที่กำหนดทิศทางนั้นนิดหน่อย สำคัญกว่านั้น เงินเป็นผลรวมของสิ่งที่พวกเราแต่ละคนคิดว่าอะไรสำคัญ 1 อะไรมีค่าทางเศรษฐกิจ 1

เป็นไงครับ เท่าที่อ่านมา เงินดูปกติไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ นั้นคือความสามารถพิเศษของเงินครับ คล้ายๆพระเจ้าที่ผู้ศรัทธาเชื่อโดยมักจะไม่ตั้งคำถาม เพราะเราเห็นผลลัพธ์ของเงินอยู่แล้ว ผู้ศรัทธามองว่าเงินเป็นของกลางๆ ขึ้นอยู่กับการใช้เงิน จึงยกความผิดพลาด โทษ ประโยชน์์ให้กับระบบเศรษฐกิจ ให้กับรัฐบาลที่บริหาร หรือให้ตัวบุคคลแต่ละคนมากกว่า ไม่เคยตั้งคำถามกับพระเจ้าองค์นี้ที่คนทุกคนบนโลกเชื่อสักเท่าไร

เอาล่ะครับ ผมขอนำเสนอเงินในรูปแบบที่ไม่น่าจะมีใครเคยเห็น มันจะทำลายกฏเกณฑ์ที่ทุกคนเคยเชื่อ ไม่มากก็น้อย ขอให้เพลิดเพลินกับการขบคิดนะครับ

Written by

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store