Review HackRF One อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไร้สายหลายความถี่

เรื่องมีอยู่ว่า ผมซื้อ HackRF One หรืออุปกรณ์ SDR(Software Defined Radio) จากจีนมา ราคา 3 พันนิดๆ เพื่อใช้ศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอวกาศ ช่วงนี้มีเวลาว่าง จึงพึ่งมาแกะกล่องเล่นมันนิดหน่อย และเหมือนทุกครั้ง คือ ผม Google ไม่เจอภาษาไทยเลยก็เลยมาแบ่งปันมาแชร์ ประสบการณ์นะครับ

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
ตารางคลื่นวิทยุที่ใช้ในกิจการการบิน จาก https://www.aircraftsystemstech.com/2017/05/aviation-radio-communication.html

ซื้อยังไง?

สั่งจาก AliExpress ครับ

Image for post
Image for post
ภาพอุปกรณ์จาก https://www.aliexpress.com/item/32809842995.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQpMXKi

การใช้งานเบื้องต้นเป็นไง?

ผมลองบนระบบปฏิบัติการที่เขาแนะนำ Pentoo, Kali ยังไม่ได้ครับ แต่ในเบื้องต้นผมลองใน Windows 10, macOS ประสบความสำเร็จครับ โดยเฉพาะบน Windows เสียบแล้วไม่ต้องลงไดร์เวอร์อะไรเลย สามารถติดตั้งโปรแกรม SDR Console ใช้งานได้เลย

Image for post
Image for post
สัญญาณวิทยุ FM 98.25
Image for post
Image for post
สัญญาณจากกุญแจรถยนต์

Written by

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store